הודעה לצרכנים בעניין הליכי גבייה מנכים

 

הרינו לעדכנכם, כי בהתאם להודעת מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב מיום 19.1.2012, עד להשלמת גיבוש כללים על ידי רשות המים בנושא ניתוק אספקת מים לצרכנים ומתן הנחות לאוכלוסיית הנכים, לא ינקוט התאגיד פעולות לפי פקודת המסים (גביה), הליכי הוצאה לפועל, או ניתוק אספקת מים, כלפי קבוצת הנכים המפורטת בהודעת רשות המים, וזאת בכפוף לאסמכתאות אשר יומצאו על ידי הצרכן לתאגיד, בקשר לנכותו.


האמור לעיל אינו גורע מחובת הצרכנים לשלם עבור המים המסופקים להם, לפי כל דין. כמו כן, הימנעות מהליכי הגביה אינה מהווה מחילה על החוב. לפרטים נוספים, כולל בקשר להגדרת קבוצת הנכים שכלפיה לא ינקטו הליכים כאמור לעיל, ניתן לעיין בהודעת מנהל רשות המים, אשר מופיעה באתר האינטרנט של רשות המים.

 

 

 

תשלומים | הליכי גביה מנכים

1-800-65-00-11