מי בת ים תאגיד המים והביוב בע"מ
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הסבר אודות חשבון המים

מספר משלם - מספר ת.ז/ח.פ/תאגיד/חברה  של מי שרשום בפנקסי התאגיד כמשלם.

 

מהות השימוש - מאפיין את צרכי השימוש שנעשו במים- מגורים, בניה, מסחר מלאכה ושירותים, מקוואות, בתי חולים, תעשייה וחקלאות, גינון ציבורי .

 

מספר זיהוי מים - מספר פנימי במערכת המחשוב של התאגיד הנועד לזהות את מד המים הפרטי של הצרכן מתוך מערכת מדי המים בבניין בו הוא מתגורר.

 

מספר נפשות מוכר - מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור של צרכן המים, על פי הצהרה בכתב שהעביר הצרכן לתאגיד, ובצירוף ספח תעודת הזהות הכולל את פירוט הנפשות המתגוררות בבית. עפ"י הנחיות רשות המים, עדכון מספר הנפשות יבוצע באופן שוטף ובממשק ישיר לנתוני מרשם האוכלוסין שבמשרד הפנים.

 

סוג מד המים - מד פרטי או מד ראשי 

 

מספר מד מים - מופיע מתחת לזכוכית בה מצוינת הצריכה במד המים.

תאריך הקריאה נוכחית- התאריך בו התקיימה קריאת צריכת המים (נמדדת בקובים)

 

קריאה קודמת - נתוני הצריכה אשר נמדדו בתקופת החיוב הקודמת.

 

קריאה נוכחית - נתוני הצריכה אשר הופיעו בקריאת מד המים האחרונה.

 

סוג הקריאה - מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים בפועל או על פי הערכה. הערכה נעשית במקרים בהן אין גישה למד המים בשל שער סגור, כלב הקשור בסמוך, שיחים המסתירים את מד המים וכו. במקרה של הערכה תפורט בחשבון הסיבה לביצוע הערכה.

 

צריכה פרטית - הצריכה המחויבת במד מים פרטי (משוייך) המשקפת את הצריכה ביחידת הצריכה (למשל בדירה או חנות) והמחושבת לפי ההפרש בין קריאה נוכחית וקריאה קודמת לצריכה זו יתווספו הפרשי מדידה (צריכה משותפת).

 

הפרשי מדידה (צריכה משותפת) - ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי בנכס לבין כמות המים שחויבה בכל המדים המשוייכים בנכס. הפרשי המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס והחלק היחסי כאמור מתווסף לצריכה הביתית כצריכה לכל דבר. הפרשי המדידה נובעים, בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של הבניין, כגון שטיפת חדרי המדרגות, השקיית הגינה ועוד.

 

תעריפי המים - תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים ע"י רשות המים עפ"י כללי תעריפי המים והביוב תשע״ה 2009.

 

תעריף מופחת לאוכלוסייה - בהתאם לקריטריונים והגדרות כפי שהוגדרו בהחלטת ועדת הכספים של הכנסת, זכאי כל מי שנכלל בקבוצת האוכלוסייה הזכאית לקבל כמות מים נוספת של עד 3.5 מק לחודש בתעריף מוזל (כמות מוכרת) בחשבון המים התקופתי.

 

לידיעה

קריאות מדי מים: על מנת שמד המים יקרא באופן תקין יש לאפשר נגישות מרבית לקריאתו הסדירה. כאשר לא ניתן לקרוא  את מד המים, הצריכה תיקבע לפי הערכה ובהתאם לאמור בכללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בענין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה(, התשע"א 2011- .

 

חישוב חשבון המים: תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב. סכום החיוב הנו  מכפלה של כמויות המים שנצרכו בתקופת החשבון בתעריפי המים, כמצוין על גבי החשבון.

תעריפי המים: על פי כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע 2009- , צריכה ביתית כוללת שני תעריפים: תעריף  1) מוזל המתייחס לכמות של עד 7 מ"ק הראשונים לתקופת חשבון כאשר הוא מוכפל במספר הדיירים המוכרים ביחידת הדיור. ברירת המחדל היא 2 דיירים, גם במקרה ומתגורר בנכס אדם אחד.; ותעריף  2) גבוה המתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון

אורך תקופת חשבון הנו 60.83 יום, לתקופת חשבון שמספר הימים בה שונה מ- 60.83, כמות המים שתחויב בתעריף נמוך תשתנה באופן יחסי.

עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון. למידע נוסף על תעריפי המים: www.water.gov.il

 

אגרת מינימום: בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), תש"ע 2009- , כל צרכן חייב בתשלום אגרת מינימום, גם אם לא צריך מים כלל ו/או הצריכה שלו קטנה מ- 1.5 מטר מעוקב לחודש.

 

החלפת צרכן בנכס: עם חילופי הדיירים יש להביא למרכז שירות לקוחות חוזה שכירות או מכירה וקריאת מונה המים ליום העזיבה. במידה והדבר לא ייעשה ביום העזיבה/ כניסה, ירשם תאריך העזיבה על פי תאריך הגעת המידע הרלוונטי למשרדי התאגיד

 

תדירות: חשבון המים נשלח לבתי הצרכנים אחת לחודשיים.

קבלת מידע נוסף, לברורים בנושאי חיוב מים וביוב ולביצוע תשלומים:

מוקד שירות ודיווח על תקלות

לדיווח על תקלות מים, ביוב ואיכות המים, חייגו שיחת חינם

ניתן לפנות למוקד בטלפון:

1-800-65-00-11 פקס: 03-5556436

או פנייה למוקד תקלות (24 שעות ביממה) טלפון: 107 או 03-5556433

מענה טלפוני וברורי מים רחוב רוטשילד 29 קומה 6 טלפון : 1-800-50-30-88 פקס: 03-5156455

שעות פעילות:

יום א': 08:00-18:00

ימים ב, ד, ה 08:15:00

יום ג: 14:30-18:30

טלפון : 1-800-50-30-88

 תשלומים באינטרנט:

www.pay24.co.il


פניות ציבור מייל: sherut1@mei-bat-yam.co.il
 

מען למכתבים: ת.ד 4200 מיקוד 59315

 

לדיווח על תקלות ומפגעים:

אנא פנו למוקד התקלות (24 שעות ביממה) בטל' 107 או 03-5556433.


לברור תלונות של צרכנים: על פי סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א-2001, הרשות הממשלתית למים ולביוב תברר תלונות צרכנים כלפי תאגיד מים וביוב, ובלבד שהצרכן פנה תחילה לתאגיד.מען להגשת תלונה: ת.ד. 20635 תל אביב, מיקוד 61203,פקס: 03-7605702, דואר אלקטרוני: tlunot.t@water.gov.il

 

 

mast
עבור לתוכן העמוד